Реконструкция на улици в гр. Луковит

“Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит“ в три обособени позиции:

 Ообособена позиция № 1 – Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа  по улици:  ул.“П.Д.Петков“ ,  ул.“Шейново“,    ул.“Хаджи Димитър, ул.“Цар Симеон І“, ул.“Панака“, , ул.“Княз БорисІ, ул.“Съединение“,  ул.“Кракра“,  ул.“Костен дол“;

Обособена позиция № 2- Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа  по улици:  Ул. „Кръгояр“,   Ул.“Дунав“,  Ул.“Коларска“

Възложител : Община Луковит

Реконструкция на ул. Трети Март , гр. Правец

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. ПРАВЕЦ ВКЛЮЧВАЩА СЛЕДНИТЕ ПОДОБЕКТИ: ПОДОБЕКТ 17: УЛ. „ТРЕТИ МАРТ” ОТ ПЪТНОТО КРЪСТОВИЩЕ С ПЪТ I-3 ДО ОТ377, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ОТ326” ЕТАП 1 – „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПЪТНОТО ПЛЪТНО И ПРИЛЕЖАЩИТЕ БОРДЮРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ОТ326”

Възложител : Община Правец

Велоалея гр. Севлиево

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ В ЗОНА ЗА КРАЙГРАДСКИ ОТДИХ В ГРАД СЕВЛИЕВО“, С ТРАСЕ ПРЕЗ ПАРК “ЧЕРНИЧКИТЕ“, ОБЩИНСКИ ПЪТ „ГАБРОВСКО ШОСЕ“ И ЮЖНА КРАЙРЕЧНА ЗОНА НА Р. РОСИЦА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО

Възложител : Община Севлиево

Пътища Троян

„Инфрастроежи“ ООД участва в тръжна процедура за избор на изпълнител и беше класиран на първо място съгласно решение 509/27.05.2014 г. на Община Троян за изпълнението на обект:

Реконструкция и рехабилитация на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2014 г. по обособени позиции“:

Обособена позиция 1:

 1. Рехабилитация на участък от общински път с. Белиш – Период на изпълнение 24.06.2014 г. – 27.08.2014 г. /65 дни/
 2. Преасфалтиране „Римски път“ гр. Троян – Период на изпълнение 24.06.2014 г. – 15.10.2014 г. /114 дни/
 3. Преасфалтиране на участък от път с Г. Желязна – Период 24.06.2014 г. – 04.08.2014 г. /42 дни/
 4. Ремонт на мостово съоръжение с. Балканец – Период на изпълнение 24.06. 2014 г. – 03.09.2014г. /72 дни/
 5. Преасфалтиране на участък от път с. Добродан – с. Врабево – Период 24.06.2014 г. – 06.08.2014 г. /44дни/
 6. Укрепване на път LOV1143 в с. Чифлик при Хаджийския мост – Период на изпълненеие 24.06.2014г. – 21.11.2014 г. /151 дни/

Обшия период за изпълнение по договор за СМР е 151 дни 24.06.2014 г. – 21.11.2014 г. /акт 15/

Договора включва изпълнение на следните видове СМР:

 • Изкоп – 297,00 м3
 • Изкърпване на еинични дупки с асфалтобетон – 416,00 м2
 • Машинно полагане на плътна асфалтова смес – 833,40 тона
 • Машинно полагане на не плътна асфалтова смес – 23,50
 • Основа от трошен камък 187,80 м3
 • Ремонт мостово съоръжение на обшински път Балканец
 • Укрепване път посредством подпорна стена на речно корито състояща се от 3 бр. ламели с обща дължина 14,50м; височкина 3,00м. и метален парапет.

Инфрастроежи“ ООД изпълни обекта с висока прецизност и добро качество, спазвайки стриктно техническите изисквания на проектната документация, завърши ги съгласно поетите ангажименти в договора.Разполага с изключително опитен инженерно – технически състав, собствена асфалтова база и подходяща механизация за извършване на всички видове СМР.

Пътища Ихтиман

През 2015 година съвмесно с „Автомагистрали – Черно Море“ АД изпълнихме поръчка за изграждане и рехабилитация на „Общински път 82252 от гара Ихтиман – с. Черньово – с. Полянци – разклон път III – 822” с дължина 8,2 км. Асфалтирането на цялата 8,2 км отсечка беше възложено на 100% на ИНФРАСТРОЕЖИ ООД.Поръчката беше изпълнена за срок от 2 месеца след започване на строителните работи.

Кръгово кръстовище 2 – гр. Севлиево

 

Реконструкция на кръстовище на улица „Стара планина“, улица „Росица“ в гр. Севлиево, община Севлиево“

За изпълнението беше подписан договор от 03.07.2015г. м/у Община Севлиево и „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД .

Общ период за изпълнение 03.07.2015г. – 09.10.2015г. – /99 дни/

Договорът включва изпълнението на следните видове СМР:

 • Плътен асфалтобетон тип „Б“ за износващ пласт – 4см -284,68 т.
 • Неплътен асфалтобетон пласт 5 см. – 355,85 т.
 • Направа на тротоарна настилка от бетонови плочи 5/40/40 см. – 1055,44 м2
 • Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 18/35/50 – 658,30 м.
 • Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет -29 м.
 • Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя- машинно – 117.60м2
 • Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя – машинно и пъчно -96.32м2
 • Доставка и монтаж и стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2 ||-ри типоразмер – 66 бр.
 • Доставка и монтаж и стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2 – 1,26 б м2
 • Преместване на улично осветително тяло – 5 бр.

 

Кръгово кръстовище гр. Севлиево

Реконструкция на кръстовище на улица „Стара планина“, улица „Кирил и методи“ и улица „Иван Преснаков“ в гр. Севлиево, община Севлиево“

За изпълнението беше подписан договор от 03.07.2015г. м/у Община Севлиево и „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД .

Общ период за изпълнение 03.07.2015г. – 09.10.2015г. – /99 дни/

Договорът включва изпълнението на следните видове СМР:

 • Плътен асфалтобетон тип „Б“ за износващ пласт – 4см -191.41 т.
 • Неплътен асфалтобетон пласт 5 см. – 239.27 т>
 • Направа на тротоарна настилка от бетонови плочи 5/40/40 см. – 137 м2
 • Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 18/35/50 – 228м
 • Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет -57 м.
 • Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя- машинно – 88.51м2
 • Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя – машинно и пъчно -55.92м2
 • Доставка и монтаж и стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2 ||-ри типоразмер – 22 бр.