Газопровод и отклонения до ВЗ Севлиевски лозя

„Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводно отклонения на територията на Община Севлиево“ 1. ОП 3 – ВЗ “ Севлиевски лозя“ гр. Севлиево

Възложител : Севлиевогаз – 2000 АД

Газопровод до ВЗ Хоталич

„Изграждане на довеждащ разпределителен газопровод до ВЗ „Хоталич“ и газоразпределителна мрежа във ВЗ „Хоталич“, гр. Севлиево“

Възложител : Севлиевогаз – 2000 АД

Газоразпределителни Мрежи

През изминалите години дружеството е изградило редица етапи от газоразпределителни мрежи, с обща дължина над 180 километра, заедно със съответните газорегулаторни пунктове, кранови възли и други в градовете Севлиево, Казанлък, Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Провадия, Аксаково, Плевен, Луковит, София, Перник, Габрово и други. Инвеститори на обектите са били лицензирантите за разпределение на природен газ на съответните територии, а именно: „Севлиевогаз-2000”-АД, гр.Севлиево, „Примагаз”-АД, гр.Варна, „Черномоска технологична компания”-АД, гр.Варна, „Ситигаз-Бъгария”-ЕАД, гр.София, „Рилагаз”-АД, гр.София, гр. София „Булгартрансгаз“ ЕАД – СЗЕР Ботевград. Успоредно с това са изграждани и други линейни обекти – предимно полагане на различни типове кабелни мрежи. Дружеството разполага с необходимия квалифициран персонал и съответната техника за изкопно и безизкопно изграждане и монтаж на газопроводи и газови инсталации, вопроводи, канализация и В и К инсталации от стомана, PEHD, PVC, Чугун и др. пътностроителна и общостроителна техника. През различните години в дружеството са работили над 150 работници и специалисти с необходимата за изброените обекти квалификация, като към днешна дата работниците и служителите са 97, като 16 от тях са с висше образование. Дружеството разполага с произвдоствено-технически и складови бази, в гр. Севлиево и гр. Габрово за монтаж на съоръжения и конструкции.

Магистрален Газопровод – София

През 2016 година на нашето дружество беше възложена поръчка за изместване на магистрален газопровод ф508, с възложител ДЖИ ПИ ГРУП ООД, който беше част от проекта за реконструкция на участък от околовръстното шосе на гр. София. „Изграждане на „ПЪТ ll-18 „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА В УЧАСТЪК ОТ КМ 0 + 780 ДО КМ 6 + 309“.

 

  • ПОДОБЕКТ: „Реконструкция на преносен газопровод – ГО Перник, кабели и съоръжения към него, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, в района на пресичане с път I-8 Калотина – СОП на км 49+070 и пресичане с пътна връзка към „Екобулпак“ на км 0+125”.

Работата на обекта беше надзиравана от строгия контрол на фирмата експлататор и собственик на преносния газопровод „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Всяко СМР беше предварително обсъждано и добре премислено преди да бъде изпълнено. Обектът беше приключен месец предсрочно от вписания в договора срок за изпълнение.

 

  • ПОДОБЕКТ: „ГО Перник, кабели и съоръжения към него, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в района на пресичане с бул. Стефансон на км 0+190“.