Реконструкция на довеждащ водопровод до източен водопроводен клон

„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м’)”

Възложител : Община Севлиево

Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ Стоките

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопровододен клон за питейна вода Подобект: Довеждащ водопровод от изравнител 4000м3 на ВЕЦ „Видима“ над гр. Априлци до ПСПВ „Стоките“ Участък 3: ВОДОПРОВОД от т. 293 ДО т. 521 (с L = 5229,42 м’) Участък 4: ВОДОПРОВОД от т. 521 до т. 436, от т. 441 до т. 583, от т. 638 до т. 483 (с L = 4153,33 м’) Общо за участък 3 + Участък 4 = ( L 9382,75 м’ )

Възложител : Община Севлиево

Проектиране , реконструкция и авторски надзор на водопроводна мрежа гр. Луковит

“Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит“ в три обособени позиции:

 Ообособена позиция № 1 – Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа  по улици:  ул.“П.Д.Петков“ ,  ул.“Шейново“,    ул.“Хаджи Димитър, ул.“Цар Симеон І“, ул.“Панака“, , ул.“Княз БорисІ, ул.“Съединение“,  ул.“Кракра“,  ул.“Костен дол“; Обособена позиция № 2- Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа  по улици:  Ул. „Кръгояр“,   Ул.“Дунав“,  Ул.“Коларска“

Възложител : Община Луковит

Увеличаване капацитета на БПС, гр. Севлиево

„Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „ВИдима“ (яз. „Ряховски ливади“) – „Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води“

Възложител : Община Севлиево

Реконструкция водопровод – Елхово

Реконструкция водопровод ул. „Ж Петков“ от ул „Ал. Стамболийски“ до пл. „христо Ботев“ – (о.т. 322-325) Гл Клон | и кл 57 – гр. Елхово

За изпълнението беше подписан договор от 09.06.2014г. м/у Община Елхово и обединение „Елхово 2014“, в което „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД гр.Севлиево участва в партньорство с фирма „СВОИ – 2000“ ООД гр. Ямбол.

Договорът включва изпълнението на следните видове СМР:

  • Подмяна на 445,00 м водопровод по метода на хоризонталното сондиране с тръби ПЕВП Ф110
  • Подмяна на 12,00 м водопровод по метода на хоризонталното сондиране с тръби ПЕВП Ф90
  • Сградни Водопроводни Отклонения СВО Ф25 – 44 бр.
  • Сградни Водопроводни Отклонения СВО Ф32 – 1 бр.
  • Сградни Водопроводни Отклонения СВО Ф50 – 1 бр.
  • Сградни Водопроводни Отклонения СВО Ф63– 1 бр.
  • Монтаж на 5 бр. спирателни кранове DN100
  • Монтаж на 2 бр. пожарни хидранти

Начлна дата на договора 09.06.2014 г. – 28.08.2014 г.

Воден Цикъл гр. Павликени

В края на 2015 година дружеството, като участник в ДЗЗД ”Калистратов-Инфра” спечелва обществената поръчка за „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на град Павликени – първи етап“ включваща изграждането на 21 км. водопровод в период от ноември 2015 г. – август 2016 г. ИНФРАСТРОЕЖИ ООД изпълнява 75% от целия обем на поръчката.

Воден цикъл Севлиево 2013

През 2013 година дружеството, като участник в ДЗЗД ”Воден цикъл Севлиево 2013” спечелва обществената поръчка за рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационна мрежа на град Севлиево, включваща изграждането на над 16 километра канализационна и над 6 километра водопроводна мрежа в град Севлиево и през периода 2013-2014 година изпълнява 65% от целия обем на поръчката.

В обединението „Воден цикъл Севлиево 2013“ участваха 5 партньорски фирми:
„Интегрирани пътни системи“ АД гр. София
„Драгиев и КО“ ООД гр. Пловдив
„ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД гр. Севлиево
„Инфраструктурна компания“ АД гр. София
„Автомагистрали – Черно море“ АД гр.София

Договорът включва изпълнение на следните СМР:

Канализация:
Полагане на канализационни тръби Ф 300 – 5302 м.
Полагане на канализационни тръби Ф 400 – 2021 м.
Полагане на канализационни тръби Ф 500 – 1429 м.
Полагане на канализационни тръби Ф 600 – 1669 м.
Полагане на канализационни тръби Ф 700 – 406 м.
Полагане на канализационни тръби Ф 800 – 1441 м.
Полагане на канализационни тръби Ф 1000 – 1815 м.
Полагане на канализационни тръби Ф 1200 – 1011 м .
Хоризонтален сондаж под речно корито с тръби Ф 140 – 61 м.
Хоризонтален сондаж под речно корито с тръби Ф 90 – 145 м.
Изграждане на ревизионни шахти РШ Ф1000 – 226 бр.
Изграждане на ревизионни шахти РШ Ф1500 – 68 бр.
Изграждане на ревизионни шахти РШ Ф2000 – 24 бр.
Сградни канализационни отклонения СКО Ф200 – 885 бр.
Сградни канализационни отклонения СКО Ф200 – 202 бр. /безтраншейно полагане/
Улични отоци УО – 301 бр.
Канално Помпени Станции КПС – 3бр.

Водопровод:
Полагане на водопроводни тръби Ф63 – 382 м.
Полагане на водопроводни тръби Ф90 – 2350 м.
Полагане на водопроводни тръби Ф110 – 2035 м.
Полагане на водопроводни тръби Ф140 – 933 м.
Полагане на водопроводни тръби Ф160 – 811 м.
Сградни водопроводни отклонения СВО Ф 25; Ф32; Ф40; Ф63; – 346 бр.
Сградни водопроводни отклонения СВО Ф – 220 бр. / безтраншейно полагане/

Полагане на асфалтова настилка 10 700 т.

Период на изпълнение на СМР: 09.2013г. – 09. 2014г.