Реконструкция на ул. Трети Март , гр. Правец

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. ПРАВЕЦ ВКЛЮЧВАЩА СЛЕДНИТЕ ПОДОБЕКТИ: ПОДОБЕКТ 17: УЛ. „ТРЕТИ МАРТ” ОТ ПЪТНОТО КРЪСТОВИЩЕ С ПЪТ I-3 ДО ОТ377, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ОТ326” ЕТАП 1 – „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПЪТНОТО ПЛЪТНО И ПРИЛЕЖАЩИТЕ БОРДЮРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ОТ326”

Възложител : Община Правец