Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ Стоките

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопровододен клон за питейна вода Подобект: Довеждащ водопровод от изравнител 4000м3 на ВЕЦ „Видима“ над гр. Априлци до ПСПВ „Стоките“ Участък 3: ВОДОПРОВОД от т. 293 ДО т. 521 (с L = 5229,42 м’) Участък 4: ВОДОПРОВОД от т. 521 до т. 436, от т. 441 до т. 583, от т. 638 до т. 483 (с L = 4153,33 м’) Общо за участък 3 + Участък 4 = ( L 9382,75 м’ )

Възложител : Община Севлиево