Пътища Троян

„Инфрастроежи“ ООД участва в тръжна процедура за избор на изпълнител и беше класиран на първо място съгласно решение 509/27.05.2014 г. на Община Троян за изпълнението на обект:

Реконструкция и рехабилитация на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2014 г. по обособени позиции“:

Обособена позиция 1:

 1. Рехабилитация на участък от общински път с. Белиш – Период на изпълнение 24.06.2014 г. – 27.08.2014 г. /65 дни/
 2. Преасфалтиране „Римски път“ гр. Троян – Период на изпълнение 24.06.2014 г. – 15.10.2014 г. /114 дни/
 3. Преасфалтиране на участък от път с Г. Желязна – Период 24.06.2014 г. – 04.08.2014 г. /42 дни/
 4. Ремонт на мостово съоръжение с. Балканец – Период на изпълнение 24.06. 2014 г. – 03.09.2014г. /72 дни/
 5. Преасфалтиране на участък от път с. Добродан – с. Врабево – Период 24.06.2014 г. – 06.08.2014 г. /44дни/
 6. Укрепване на път LOV1143 в с. Чифлик при Хаджийския мост – Период на изпълненеие 24.06.2014г. – 21.11.2014 г. /151 дни/

Обшия период за изпълнение по договор за СМР е 151 дни 24.06.2014 г. – 21.11.2014 г. /акт 15/

Договора включва изпълнение на следните видове СМР:

 • Изкоп – 297,00 м3
 • Изкърпване на еинични дупки с асфалтобетон – 416,00 м2
 • Машинно полагане на плътна асфалтова смес – 833,40 тона
 • Машинно полагане на не плътна асфалтова смес – 23,50
 • Основа от трошен камък 187,80 м3
 • Ремонт мостово съоръжение на обшински път Балканец
 • Укрепване път посредством подпорна стена на речно корито състояща се от 3 бр. ламели с обща дължина 14,50м; височкина 3,00м. и метален парапет.

Инфрастроежи“ ООД изпълни обекта с висока прецизност и добро качество, спазвайки стриктно техническите изисквания на проектната документация, завърши ги съгласно поетите ангажименти в договора.Разполага с изключително опитен инженерно – технически състав, собствена асфалтова база и подходяща механизация за извършване на всички видове СМР.