Газоразпределителни Мрежи

През изминалите години дружеството е изградило редица етапи от газоразпределителни мрежи, с обща дължина над 180 километра, заедно със съответните газорегулаторни пунктове, кранови възли и други в градовете Севлиево, Казанлък, Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Провадия, Аксаково, Плевен, Луковит, София, Перник, Габрово и други. Инвеститори на обектите са били лицензирантите за разпределение на природен газ на съответните територии, а именно: „Севлиевогаз-2000”-АД, гр.Севлиево, „Примагаз”-АД, гр.Варна, „Черномоска технологична компания”-АД, гр.Варна, „Ситигаз-Бъгария”-ЕАД, гр.София, „Рилагаз”-АД, гр.София, гр. София „Булгартрансгаз“ ЕАД – СЗЕР Ботевград. Успоредно с това са изграждани и други линейни обекти – предимно полагане на различни типове кабелни мрежи. Дружеството разполага с необходимия квалифициран персонал и съответната техника за изкопно и безизкопно изграждане и монтаж на газопроводи и газови инсталации, вопроводи, канализация и В и К инсталации от стомана, PEHD, PVC, Чугун и др. пътностроителна и общостроителна техника. През различните години в дружеството са работили над 150 работници и специалисти с необходимата за изброените обекти квалификация, като към днешна дата работниците и служителите са 97, като 16 от тях са с висше образование. Дружеството разполага с произвдоствено-технически и складови бази, в гр. Севлиево и гр. Габрово за монтаж на съоръжения и конструкции.