Обява за ИП по чл. 95, ал. 1 от ЗООС

Обява за обществеността: Уведомяваме Ви, че на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД предвижда да реализира следното инвестиционно предложение (ИП):

„Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци на мястото на тяхното образуване и материално оползотворяване в конкретните строителни обекти /строителната площадка или площадката на която се извършват СМР на пътища/, разположени на територията на Област Габрово и Област Велико Търново”, чрез използване на мобилни инсталации или строителна техника“.

Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за условията за извършване на оценка на въздействието на околната среда /НУРИОВОС/ Възложителя е депозирал уведомление за цитираното ИП в РИОСВ – Велико Търново за съгласуване и одобряване. Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Велико Търново, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща riosvt-vt@riosvt.org.