Организационната структура на компанията се разпределя , както следва:

Оперативни Дейности:

  • Екип Асфалтополагане
  • Екип Асфалтополагане ( пътна поддръжка на общинска и републиканска пътна мрежа )
  • Екип Пътни работи / Подготовка / Бетонови работи ( пътна поддръжка на общинска и републиканска пътна мрежа )
  • Екип ВиК 1 + Газоразпределителни мрежи
  • Екип ВиК  2
  • Екип Асфалтова База
  • Екип Ремонт и Поддръжка на Механизация

Административни дейности :

  • Отдел ПТО – изготвяне на оферти, отчитане на обекти и доставки на материали
  • Отдел технически  –  ръководене на проекти
  • Отдел Финанси , Счетоводство , ЗБУТ и ТРЗ