Разположена в гр. Севлиевo, м. Чакала , на изхода от гр. Севлиево посока гр. Габрово, с директен излаз на път II-44.

През 2009 година е сключен договор за изработка, доставка и монтаж на нова Асфалтова база с производителя “Ammann” AG Швейцария, с производствен капацитет от 80 тона на час готова асфалтова смес.

В края на 2010 година изградената Асфалтова база официално е въведена в експлоатация. Съоръжението отговаря на всички норми, предвидени в българското и европейското законодателство по отношение опазване на околната среда, което е потвърдено от независима лаборатория и органите на РИОСВ още при извършване на 72-часовите проби.

Притежава всички необходими документи за редовна експлоатация, включително и необходимите сертификати за производствен контрол при производството на асфалтови смеси.

През  2018 год. асфалтобазата е оборудвана с допълнителна цистерна за съхранение на полимермодифициран битум с капацитет на съхранение 45 тона,както и инсталация за производство на катионни битумни емулсии . Към момента разполага с  две цистерни за съхранение на битум със капациетет съответно 55 т. и 45 т.

През 2018 е изградена и инсталация за добавяне на рециклиран материал.

През 2018 са изградени също така допълнителни покрити клетки за склaдиране на входящи фракции и инертни материали , като към момента е обезпечена с пет покрити клетки за складиране.

През 2019 г. дружество закупува и инасталации за течни и твърди добавки към асфалтовите смеси. Средно на година асфалтовата база произвежда около 40 000 т. готови смеси, включително и нестандартно оцветени.

  • асфалтови смеси, сертифицирани съгласно БДС EN 13108-1:2006