В края на 2008 година, изхождайки от придобития опит до момента, е взето решение за разширяване дейността на дружеството, като се създаде необходимата техническа и кадрова база, позволяваща на дружеството сериозно навлизане в нов отрасъл – пътно-строителни дейности. За целта след задълбочено оценяване на получени оферти, извършено по няколко показателя: капацитет, цена на предлаганите съоръжения, енергоемкост на съоръженията, качество на крайния продукт, възможност за разполагане на съществуващ собствен терен в землището на град Севлиево и мероприятия по опазване на околната среда, през 2009 година е сключен договор за изработка, доставка и монтаж на нова Асфалтова база с производителя на подобни съоръжения “Ammann” AG Швейцария, с производствен капацитет от 80 тона на час готова асфалтова смес. Съоръжението отговаря на всички норми, предвидени в българското и европейското законодателство по отношение опазване на околната среда, което е потвърдено от независима лаборатория и органите на РИОСВ още при извършване на 72-часовите проби. В края на 2010 година изградената Асфалтова база официално е въведена в експлоатация и към момента притежава всички необходими документи за редовна експлоатация, вклчително и необходимите сертификати за производствен контрол при производството на асфалтови смеси.

  • През последните шест години в нея са произведени над 350 000 тона различни асфалтови смеси, включително и нестандартно оцветени такива, които са положени в регионите на градовете Севлиево, Габрово, Троян, Априлци, Ловеч, Плевен и други.